Zákon o ochraně oznamovatelů schválila Poslanecká sněmovna. Účinnost plánována k 1.8.2023. Je vaše organizace připravena? Stáhněte si zdarma průvodce implementací.
FairWhistle Logo

Směrnice o whistleblowingu bude přímo účinná po 17. prosinci 2021

17.10.2021

Před koncem roku uplyne lhůta pro přijetí českého zákona o whistleblowingu – s největší pravděpodobností marně. I přesto by se však stát, kraje, obce a jim podřízené organizace i firmy měli připravit na uplatňování pravidel evropské směrnice o whistleblowingu hned po 17. prosinci 2021. Tento výklad potvrdilo Ministerstvo spravedlnosti ČR, které ve svém metodologickém pokynu z 4.11. 2021 vyzvalo všechny státní instituce, kraje a a obce nad 10 tisíc obyvatel k zavedení vnitřních oznamovacích systémů do 17.12.2021. Zároveň potvrdilo, že k tomuto datu začne fungovat i externí oznamovací kanál, který budou moci využívat všichni oznamovatelé tj. nejenom ti z veřejného sektoru. Na tuto skutečnost nejsou české firmy připravené.

Směrnice o ochraně oznamovatelů porušení práva EU, která je všeobecně známá jako směrnice o whistleblowingu, vstoupila v platnost na podzim 2019. Jako každá směrnice zavazuje členské státy EU k tomu, aby podnikly na národní úrovni takové kroky, které zajistí uvedení příslušných pravidel společně dojednaných členskými státy v život. Tuto svou povinnost jsou státy povinny vždy splnit do určitého data. V případě směrnice o whistleblowingu je tímto datem 17. prosinec 2021. Již nyní je evidentní, že Česká republika svou povinnost včas nesplní a český zákon k uvedenému datu nebude schválen. Porušení této povinnosti bude mít pro veřejné subjekty v České republice jeden velmi konkrétní důsledek, který by již dnes měli vzít v potaz zejména vedoucí zaměstnanci státních, krajských a obecních organizací, stejně jako manažeři firem, za kterými stojí stát, kraje nebo obce.

Přímé účinky směrnice

Po marném uplynutí lhůty pro přijetí národní legislativy se totiž jednotlivec může vůči státu přímo dovolat aplikace konkrétních pravidel obsažených ve směrnici, a to jako by se jednalo o běžný český právní předpis. V případě směrnice o whistleblowingu se tak budou moci oznamující osoby (zaměstnanci, pracovníci, dodavatele a další) domáhat některých svých práv stanovených přímo směrnicí. Zaměstnavatelé budou přitom povinni plnit korespondující povinnosti, které ze směrnice vyplývají. Mezi tyto povinnosti může patřit především povinnost ochrany oznamující osoby, zákaz přijímání odvetných opatření, zavedení interních kanálů pro oznamování nebo třeba povinnost poskytovat informace o příjímání oznámení. Jedná se přitom o klíčová práva a povinnosti plynoucí ze směrnice, která jsou kostrou celého mechanismu ochrany oznamovatelů a jádrem příslušné právní úpravy.

Koho se to bude týkat

Pro běžnou praxi je klíčové, že pojem „stát“, tedy ten, vůči komu je možno se směrnice přímo dovolat, je třeba chápat široce. Nejde přitom o žádné nové nebo ad hoc umělé natahování pojmu, ale o dlouholetou, zavedenou a na právní úrovni všeobecně akceptovanou rozhodovací praxi Soudního dvora Evropské unie, která nenabízí příliš prostoru k pochybnostem. Soudní dvůr pod pojmem stát rozumí jakoukoliv organizaci nebo těleso, které podléhá pravomoci nebo kontrole státu nebo má zvláštní pravomoci nad rámec běžných soukromoprávních pravidel. Tato definice tak zahrnuje nejen samotné státní instituce jako ministerstva, nezávislé úřady, státní fondy a další organizace zřízené typicky zákonem nebo na základě zákona, ale také orgány místní samosprávy a jimi zřizované organizace. Nad to kontrole státu podléhají, a pod pojem „stát“ tak bezpochyby spadají, také státní, resp. veřejné podniky a firmy, které jsou státem nebo místními samosprávami vlastněny, jak vyplývá z rozhodnutí Soudního dvora EU. Osoby zodpovědné za chod těchto orgánů, institucí a firem by si tak měly být vědomy toho, že oznamující osoby se vůči nim budou moci dovolat ochrany plynoucí přímo ze směrnice o whistleblowingu již po 17. prosinci 2021, a to bez ohledu na to, zda prováděcí český zákon do té doby bude přijat či nikoliv. Oznamující osoby se nicméně budou moci dovolat pouze ustanovení směrnice samotné, a nikoliv širšího pojetí ochrany jdoucího nad rámec směrnice, jak je obsaženo v současném návrhu českého zákona.

Čeho se může oznamovatel dovolat

Bezprostředním důsledkem tohoto selhání českého zákonodárce tak bude zejména fakt, že oznamující osoby se budou moci dožadovat zejména interních mechanismů pro podání oznámení, oznamujícím osobám bude muset být poskytnuta ochrana v případě učiněného oznámení a v případě, že bude vůči oznamující osobě např. učiněno odvetné opatření, bude tato moci uplatnit nárok na náhradu újmy. To vše bez toho, aby český právní řád stanovil přesnější pravidla, jak mají státní instituce uvedené zajistit. Ustanovení směrnice se v těchto ohledech totiž jeví jako poměrně jasná a podrobná.Pokud potřebujete poradit při zřizování interního mechanismu pro podávání oznámení, neváhejte kontaktovat naše odborníky (https://www.fairwhistle.cz/kontakt/). Umíme přinést komplexní řešení od jednoduchého, do značné míry standardizovaného, pro malou firmu, až po na míru vytvořené pro skupinu podniků či veřejnoprávní subjekt. 

Autoři: Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M., Mgr. Vojtěch Bartoš, Mgr. Jaroslav Šuchman, LL.M.

Prozkoumejte naše řešení whistleblowingu

Špičkové právní poradenství, moderní technologie a praktická zkušenost s řízením rizik. 
Vhodné pro soukromé i veřejné organizace.
Vyberte své řešení:

Standard

Rychlé balíčkové řešení
Více informací

Individual

Na míru vaší organizaci
Více informací
Více o FairWhistle

Dále vás může zajímat...

Je Vaše organizace
připravena?

Zákon o ochraně oznamovatelů schválila Poslanecká sněmovna. Účinnost plánována k 1.8.2023. Máte splněny všechny zákonné povinnosti? Stáhněte si zdarma našeho průvodce, jak whistleblowing implementovat.







PDF průvodce obratem zašleme na uvedený e-mail.
FairWhistle je projektem advokátní kanceláře Havel & Partners ve spolupráci se sesterskou společností FairData Professionals a.s.
crossmenu